Make your own free website on Tripod.com
AJ 2143 TATACARA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENULISAN SEJARAH
Pensyarah: En. Bilcher Bala
Hari Kuliah: KHAMIS
Waktu Kuliah: 11.00 pagi - 1.00 petang
Waktu Tutorial: Isnin (11-12) BT 1.2 | Selasa (12-1) BT 1.2 | Khamis (2-3) BT 1.4

Abstrak Kursus
Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman yang mendalam kepada para pelajar tentang ciri-ciri, kaedah dan pendekatan saintifik dalam penyelidikan dan penulisan sejarah. Ia juga meningkatkan kemahiran mereka dari segi tatacara dan penggunaan sumber-sumber di perpustakaan dan Arkib. Pelajar-pelajar dilatih mengenai ciri-ciri, kategori dan dimensi penyelidikan dan penulisan, khususnya dari segi proses dan teknik penyelidikan serta struktur penulisan yang khusus. Di samping memberi pendedahan kepada ilmu dan teknik Sejarah Lisan, kursus ini turut meneliti hubungan pensejarahan dengan bidang-bidang ilmu Sains Sosial yang lain.

Objektik Kursus
1. Memahami dengan mendalam tentang pengertian sejarah sebagai ilmu penyelidikan dan penulisan yang saintifik.
2. Memahami rintangan-rintangan bersifat teorikal dan praktikal yang dihadapi semasa menjalankan kegiatan penyelidikan dan penulis sejarah.
3. Memperjelaskan tentang perbezaan dan keistimewaan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah sejarah dengan penyelidikan dan penulisan dalam ilmu-ilmu lain, terutamanya bidang Sains Sosial.
4. Mendedahkan bagaimana teknik-teknik penulisan sejarah disusun dengan begitu rapi agar mencapai matlamat ketepatan maksud demi mengekal kebenaran fakta atau sejarah.

Rujukan Utama
Barzun, J. & Graff, F.G. 1970. The Modern Researcher: The Classic Manual of all Aspects of Research and Writing. New York: Harcourt, Brace & World.
Leedy, Paul D. 1980. Pratical Research: Planning And Design. Second Edition. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
Muhd. Yusof Ibrahim. 1986. Pengertian Sejarah: Beberapa Perbahasan Mengenai Teori Dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Neuman, W. Lawrence. 1997. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Singapore: Allyn and Bacon.
Tosh, J. 1984. The Pursuit Of History: Aim, Methods And New Direction In The Study Of Modern History. London: Longman.

Asas Penilaian
Pelajar-pelajar akan dinilai berdasarkan enam kriteria utama, iaitu kehadiran kuliah dan tutorial (wajib), tugasan/esei (20 peratus), pembentangan dalam bahasa Inggeris (10 peratus) dan ulasan buku [Inggeris] dalam bahasa Melayu (10 peratus), satu cadangan penyelidikan dalam bahasa Melayu (20 peratus) dan peperiksaan akhir semester (40 peratus). Tugasan kursus terdiri daripada beberapa soalan aspek, tema dan konsep yang harus dijawab dalam bentuk esei. Skop peperiksaan akhir adalah meliputi kursus intensif berdasarkan perkuliahan dan perbincangan tutorial

Kehadiran kuliah dan tutorial adalah wajib 100 peratus. Kegagalan memenuhi syarat tersebut akan menyebabkan seseorang pelajar tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir semester.
Tugasan kursus berbentuk esei panjang tidak lebih daripada 15 halaman teks bertaip dua langkau harus disiapkan untuk dibincangkan pada pertemuan tutorial setiap minggu.


Setiap pelajar harus memajukan satu cadangan penyelidikan berdasarkan minat yang dipilih oleh pelajar sendiri dengan bimbingan dan harus dihantar untuk penilaian pada sebelum tarikh peperiksaan akhir semester.


Peperiksaan akhir akan dilaksanakan secara formal mengikut dua pecahan, iaitu Bahagian A (Penyelidikan Sejarah) dan Bahagian B (Penulisan Sejarah). Para pelajar kehendaki untuk menjawab dua soalan sahaja, iaitu satu soalan daripada setiap bahagian. Tempoh masa peperiksaan yang diberi ialah selama 2 jam.


TAJUK PERKULIAHAN

MINGGU 1: Pengertian Penyelidikan dan Penulisan Sejarah
Bahan Bacaan
Barnes, H.E. 1963. A History of Historical Writings. New York: Dover Publiction, Inc.
Barzun, J. & Graff, F.G. 1970. The Modern Researcher: The Classic Manual of all Aspects of Research and Writing. New York: Harcourt, Brace & World.
Kent, Sherman. 1967. Writing History. New York: Meredith Publishing Co.
Marwick, Arthur. 1985. The Nature of History. London: Macmillan Publishers Ltd.
Ross, Robert. 1974. Research: An Introduction. New York: Bames & Nobles Books.

MINGGU 2: Bidang Penyelidikan dan Penulisan Sejarah
Bahan Bacaan
Ahmad Mahdzon Ayob. 1983. Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Himmelfarb, Getrude. 1987. The New History and Old: Critical Essays and Reappraisals. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
Nagi, Corwin. 1972. The Social Context Of Research. USA: Wiley Inter-sciences.
Stern, Fritz. 1973. The Varieties of History: From Voltaire to Present. New York: Vintage Books, A Division of Random House.
Wang, Gungwu. 1968. The Use of History. Ohio: Center for Interntional Studies, Ohio University.

MINGGU 3: Ciri-Ciri Penyelidikan Sejarah
Bahan Bacaan

Barzun, J. & Graff, H.F. 1970. The Modern Researcher. New York: Harcourt Brace & World Inc.
Elton, G.R., 1970. The Practice of History. Sydney: Sydney University Press.
Garraghan, G.J. 1957. A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press.
Kent, S. 1967. Writing History. New York: Meredith Publishing Company.
Nutosusanto, N. 1971. Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah. Jakarta: Pusat Sejarah Arbi.

MINGGU 4: Corak Latihan Penyelidikan Sejarah
Bahan bacaan

Barzun, J. & Graff, H.F. 1970. The Modern Researcher. New York: HarcourtBrace & World Inc.
Garraghan, G.J. 1957. A Guide To Hsitorical Method. New York: Fordham University Press.
Gottschalk, L. 1975. Mengerti Sejarah: Penghantar Methode Sejarah. (terj.). Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia.
Mohd. Yusof Ibrahim. 1986. Pengertian Sejarah: Beberapa Perbahasan Mengenai Teori dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasan dan Pustaka.
Nutosusanto, N. 1971. Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah.

MINGGU 5: Teknik Penyelidikan Sejarah
Bahan Bacaan

Felt, T.E. 1976. Research, Writing and Publishing Local History. Nashville: American Association For State & Local History.
Garraghan, J.. 1957. A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press.
Gottschalk, L. 1969. Understanding History: A Primer of Historical Method. New York: A Gred A Knopt Inc.
Shafer, R.J. 1980. A Guide to Historical Method. Illionois: The Dorset Press.
Snyder, Phil L. 1958. Detachment and The Writing of History, Essays And Letter Of Carl L. Becker. New York: Paper Backs Council University Press.

MINGGU 6: Cadangan Penyelidikan Sejarah
Bahan Bacaan

Barzun, J. & Graff, H. 1970. The Modern Researcher. New York: Harcourt Brace & World Inc.
Kent, S. 1967. Writing History. New York: Meredith Publishing Co.
Keyworth, C. 1983. How to Write A Term Paper. New York: Auco Publishing Inc.
Martson, Dois. 1976. A Guide To History Writing. Ohio: Writer Digest.
Soraya dan Cynthia. 1990. Proposal Writing. New Delhi: Sage Publications.

MINGGU 7: Teknik Kritikan Diri dan Sumber
Bahan Bacaan

Garraghan, G.J. 1957. A Guide To Historical Method. New York: Fordham University Press.
Gilbert, J. A Guide To Historical Method. New York: Fordham University Press.
John, Tosh. 1984. The Pursuit Of History: Aims, Methods And New Direction In The Study Of Modern History. New York: Longman.
Marwick, A. 1970. The Nature Of History. New York: Delta Press.
Folt, Thomas E. 1976. Researching, Writing and Publishing Local History. USA: American Association for State and Local History.


MINGGU 8: Sejarah Lisan
Bahan Bacaan

Dixon, Elizebath. 1966. Oral History At Arrowhead. California: University of California Confrenca Center.
Harris, Roman. 1975. The Practice Of Oral History. USA: Mircofilming Corporation Of America
Moss,W. M. 1975. Oral History Program Manual. New York: Preager Publishers.
Nadzan Haron. 1979. Suatu Pandangan Awal Terhadap Sejarah Lisan Di Malaysia. Jebat. Bangi: Jabatan Sejarah, UKM.
Vansina, Jan. 1973. Oral Tradition. England: Penguin University Books.


MINGGU 9: Teknik Sejarah Lisan
Bahan Bacaan

Davis, Cullom. 1935. Oral History From Tape to Type, USA: America Libarary Association
Dixon, Elizebath. 1966. Oral History At Arrowhead. California: University of California Confrenca Center.
Harris, Roman. 1975. The Practice Of Oral History. USA: Mircofilming Corporation Of America
Moss,W. M. 1975. Oral History Program Manual. New York: Preager Publishers.
Shumway, Gary L. & Hattley, William. 1980. An Oral History Primer. Utah: Primer Publication.

MINGGU 10: Gaya Penulisan Sejarah
Bahan Bacaan

Barzun, J. & Graff, H.F. 1962. The Modern Researcher. New York: Harcourt, Brace & World Inc.
Dray, W.H. 1957. Laws And Explanation In History. London: Oxford University Press.
Mohd Sidin Ahmad Ishak. 1992. Keterampilan Menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ranier, G.J. 1961. History: Its Purpose And Method. London: George Allen & Unwin Ltd.
Vincent, J.M. 1974. Historical Research: An outline of Theory And practice. New York: Burt Franklin Prints.

MINGGU 11: Mengendali Idea dan Ayat dalam Penulisan Sejarah
Bahan Bacaan

Barzun, J. dan Graff, H.F. 1967. The Modern Researcher. New York: Harcouurt, Brace & World.
Carl, G. G. 1955. A Preface To History. New York: McGram Kill Book.
Federick, F. 1954. The Processes of History. New Haven: Yale University Press.
Gray, Wood, et.al. 1964. Historian Hand Book: A Key To The Study And Writting of History. Boston: Houghton Mifflin Company.
Suminar Setiati Achmadi. 1986. Penuntun Penulisan Ilmu-Ilmu. Jakarta: Universitas Indonnesia.

MINGGU 12: Teknik Penulisan Sejarah
Bahan Bacaan

Ibrahim Alfian. 1971/72. Teknik Membuat Catitan Dalam Kajilidikan. JEBAT. Bangi: Jabatan Sejarah, UKM.
Mohd. Sidin Ahmad Ishak. 1992. Ketrampilan Menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nabir bin Hj. Abdullah. Kaedah Mempelajari Sejarah. Bangi: Jabatan Sejarah, UKM.
Pusat Pengajian Siswazah. 1999. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zainal Abidin Bakar. 1983. Teknik Menulis Sejarah. Kuala Lumpur: Eastview Production Sdn.Bhd.

MINGGU 13: Peranan Bidang Ilmu Sains Sosial dalam Penelitian Sejarah
Bahan Bacaan

Ackoff, R. L. 1953. The Design Of Social Research. Chicago: University of Chicago Press.
Barzun, J. dan Graff, F.H. 1962. The Modern Researcher. New York: Harcourt Brace & World Inc.
Ferman, Gerald S. dan Levin, Jack. 1975. Social Sciences Research: A Handbook For Students. New York: John Wiley & Sons.
Hoselitz, B.F. (ed.). 1959. A Reader's Guide to the Social Sciences. New York: Macmillan Company.
Rudner, R.S. 1966. Philosophy of Social Sciences. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

MINGGU 14: Rumusan kuliah
Bahan Bacaan

Becker, Carl L. 1972. Detachment And The Writing Of History. New York: Greenwood Publishing Group.
Brickman, William W. 1973. Research In Educational History. Norwood, PA: Norwood Editions.
Drew, Clifford J. 1980. Introduction To Designing And Conducting Research. Second Edition. St. Louis: The C.V.Mosby Company.
Hawkins, Clifford dan Sorgi, Marco (eds.). 1985. Research: How To Plan, Speak And Write About It. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
Hepworth, P. 1967. How To Find Out In History: A Guide To Sources Of Information For AU. Cetakan semula. Oxford: Pergamon Press Ltd.
Hockett, Homer C. 1955. The Critical Method In Historical Research And Writing. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
Kahn, R.L. dan Cannell, C.F. 1957. The Dynamics Of Interviewing. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Keppel, Geoffrey. 1973. Design And Analysis: A Researcher's Handbook. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentic-Hall, Inc.
Pugh, Griffith T. 1968. Guide To Research Writing. Boston: Houghton Mifflin Company.
Sieber, Joan E. 1992. Planning Ethically Responsible Research: A Guide For Students And Internal Review Boards. London: SAGE Publications, Inc.
Social Science Research Council. 1946. Theory And Practice In Historical Study. New York: SSRC.
Tosh, J. 2000. Historians On History. London: Longman. Rumusan


Tajuk Tutorial

1. Bincangkan kaedah dan kepentingan mentahsih sumber dalam penyelidikan sejarah.

2. Pendekatan emosional dan pendekatan intelektual merupakan dua ciri penting dalam pemilihan tajuk suatu penyelidikan sejarah. Bincangkan.

3. Apakah pengertian bagi 'makna yang tersurat' dan 'makna yang tersirat' dalam penyelidikan sejarah. Jelaskan dengan contoh-contoh yang baik.

4. Perancangan yang perlu dibuat dalam teknik sejarah lisan ialah; menetapkan maklumat, merakamkan maklumat, menyebarkan maklumat, dan memelihara maklumat yang diperolehi. Huraikan.

5. Bincangkan kelebihan dan kelemahan gaya pendedahan dalam penulisan sejarah.

6. Apakah erti "jargon" dan "cliché" dalam penulisan sejarah. Dengan mengemukakan contoh-contoh yang jelas, hujahkan implikasinya dalam penulisan sejarah.

7. Dengan memberikan contoh-contoh yang tepat, bincangkan kepentingan teknik notakaki atau catatanbawah dalam penulisan sejarah.

Alamat/telefon/email
[Dapatkan !]
BACK