Make your own free website on Tripod.com

PERSOALAN OBJEKTIVITI, SUBJEKTIVITI, PENGADILAN MORAL DAN SEBAB-MUSABAB DALAM PENTAFSIRAN SEJARAH

Setelah menjalankan penyelidikan, akhirnya sampailah ketikanya untuk membuat pentafsiran terhadapnya. Dan masalah pertama yang harus diperhatikan adalah tentang keterlibatan (involvement) seorang sejarawan terhadap kajiannya, iaitu sama ada dia harus terikat (attached) ataupun terpisah (detached) daripada kajiannya. Dalam hal ini, kita sudah menjelaskan sebelumnya tentang hubungan antara subjek dengan objek. Sesuatu ilmu yang benar-benar tulen dikatakan perlu membuat pemisahan mutlak antara kedua-duanya, yakni antara pengkaji (subjek) dengan kajiannya (objek). Untuk mencapai taraf objektif dan saintifik, seharusnya yang didedahkan hanyalah unsur-unsur yang berkaitan dengan objek. Dengan mengetepikan unsur-unsur yang berkaitan dengan subjek, maka keunggulan (virtue) itu terletak pada adanya pemisahan perasaan subjektif manusia daripada kajiannya.

 

Dengan memahami konsep subjek dengan objek, atau sifat subjektif dan objektif dalam ilmu, kini sampailah kepada persoalan subjektiviti dan objektiviti dalam sejarah. Dengan konsep subjektiviti di sini, ia bermaksud sejarah sebagai ditulis atau dikisahkan (histoire-recite). Dan dengan konsep objektiviti pula, ia bermakna sejarah sebagaimana terjadinya (histoire-realite). Sesuai dengan konsep dan definisi ini, timbullah dua aliran pemikiran yang cuba mempertahankan keunggulannya masing-masing, iaitu aliran sejarah subjektif dan aliran sejarah objektif.

 

1.       Objektiviti

Pertama-tama tentang aliran objektif, seperti yang disebutkan dulu, ia muncul berdasarkan tradisi empirisme John Locke dan juga positivisme Auguste Comte yang melihat adanya pemisahan mutlak antara subjek dengan objek. Tradisi inilah yang menjadi asas kepada aliran sejarah objektif yang diperjuangkan oleh Leopold von Ranke (1795 - 1886). Bagi Ranke, matlamat pengajian sejarah adalah untuk menggambarkan kejadian-kejadian "sebagaimana sebenarnya berlaku" (wie es eigentlich gewesen), yang membiarkan fakta-fakta sejarah bercakap dengan sendirinya tanpa penglibatau sejarawan. Inilah juga yang dimaksudkan dengan historisisme, yang menurut Peter Geyl, ia bermakna menjauhkan dirt dari pengadilan, penerimaan atau pengakuan yang tidak ada darjah-darjah kecuali dari apa yang dibekalkan oleh proses sejarah sendiri.

 

Dengan hasrat untuk melahirkan karya sejarah objektif inilah maka pada tahun 1896 Lord Acton (1834 - 1902) melancarkan projek penulisan 'Cambridge Modern History' yang terkenal itu. Dalam kata­kata aluannya kepada para penyumbang projek ini, belian menegaskan bahawa "we shall avoid needless utterance of opinion or service of a cause. Contributors will understand that our Waterloo must satisly French and English, Germans and Dutch alike; that nobody can tell, without examining the list of authors, where the Bishop of Oxford laid down the pen and whether Fairbairn or Gas quet, Liebermann or Harrison, took it up". Pendeknya, biarlah gambaran para sejarawan tentang sesuatu peristiwa itu serupa sahaja dan memuaskan hati setiap pihak, tanpa sebarang perasaan subjektif atau sikap berat sehelah (bias). Pendirtan seperti ini juga didukung oleh Ratzel, Helmolt, Fustel de Coulanges, Xenopol, dan juga Langlois.

 

Demikianlah, berkembangnya aliran sejarah objektif adalah berasaskan kepada keyakinan tentang kemampuan memperoleh fakta­fakta sejarah yang muktamad. Malah kecenderungan ini berkait rapat dengan kepercayaan bahawa sejarah ialah sejenis sains, dan kerana itu mampu menghasilkan karya yang bersifat saintifik dan objektif sebagaimana dalam kajian sains tabii.

 

2.       Subjektiviti

Bagaimanapun semuanya itu tidaklah dapat diterima oleh aliran sejarah subjektif, yang sejak bermulanya penulisan sejarah sehingga kini, ia memang mempunyai pengaruh yang besar dan luas. Malah kenyataan bukan sahaja menunjukkan yang penulisan sejarah subjektif semacam tidak dapat dielakkan (inevitable), tetapi juga dianggap sebagai sesuatu yang penting dan unggul (virtue). ini kerana faktor semula jadi manusia sendiri, yang merniliki nalurt dan kecenderungan memilin dan mernihak kepada sesuatu yang diminatinya atau dianggapnya sebagai penting dan utama. Hakikat inilah yang ditegaskan oleh G. Lichtenherg, seorang filosuf Jerman, bahawa manusia selalu memihak, sekalipun ia tidak memihak, itupun merupakan suatu pilihan. Ia lalu termasuk kelompok orang yang tidak memihak.

 

Apakah sebab-sebab yang mendorong pembentukan aliran sejarall subjektif ini? Memang banyak sebabnya. Tetapi antaranya adalah kerana faktor nalurt atau kecenderungan semula jadi manusia sendiri yang suka memilin (select) sesuatu yang dianggap penting dan ber­guna, serta mengetepikan (omit) sesuatu yang dianggapnya tidak penting dan tidak berguna.  Di samping itu terdapat pula faktor agama dan ideologi yang membentuk pegangan dan tindakan seseorang. Semakin kuat komitmen manusia kepadanya, maka semakin besarlah kemungkinannya bersikap subjektif. Hasilnya, jadilah tindakan atau penulisannya itu sebagai bersifat memihak, komited dan terlibat (engaged).

 

Tentang Agama Islam misalnya, sudah ditenrukan bahawa manusia bukan sahaja mempunyai status sebagai Khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumi, bahkan juga sebagai Abdullah (Hamba Allah). Sebagai wakil Allah, fungsi manusia adalah untuk melaksanakan tugas memakmurkan muka bumi ini menurut keredaanNya. Sedangkan sebagai hamba Allah, tugas manusia adalah untuk melaksanakan ibadah atau pengabdian dalam pengertian yang seluas-luasnya kepada Allah. Antara tugas dan tanggungjawab manusia Muslim ialah berjihad, yakni menegakkan kalimah atau ajaran Allah di muka bumi, dan juga berdakwah, yakni menyeru manusia ke jalan Allah. Dengan itu seorang intelektual Muslim bukanlah bersifat neutral atau berkecuali, tetapi bersifat functional atau bertanggungjawab melaksanakan kewajipannya itu. Maka tidaklah mungkin seorang sejarawan Muslim yang bertaqwa atau beriman dan beramal salin akan mengabaikan kewajipan berjihad dan berdakwah ini dalam penulisan sejarahnya, walaupun akan dituduh sebagai sejarah propaganda belaka.

 

Adapun tentang ideologi atau aliran falsafah sekular, antara jenisnya yang banyak mempengaruhi manusia umumnya dan golongan sejarawan khususnya ialah semangat patriotisme dan nasionalisme, disamping relativisme, Marxisme dan Darwinisme (evolusionisme). Tentang nasionalisme misalnya, sebagai ciptaan Barat, ia memperjuangkan kepentingan dan prasangka nasional. Malah ia juga yang melahirkan pendekatan Asia-centric atau Malay-centric, sebagai reaksi terhadap pendekatan Euro-centric atau Anglo-centric.

 

Tentang relativisme, iaitu keyakinan tentang berlakunya perubahan nilai dengan berubahnya ruang dan waktu, tidaklah dapat dinafikan yang sejarawan turut dipengaruhi oleh iklim pendapat (climate of opinion) atau semangat zamannya (Zeitgeist). Dalam konteks masa kini, sikap 'present-mindedness' menjadikan seseorang sejarawan lebih menekankan keperluan dan kepentingan masa kini. Masalah ini ada kalanya disebut sebagai nunc pro tunc (masa kini untuk masa lampau). Yakni, nilai masa kini menjadi kayu ukur untuk masa lampau. Antara tokoh-tokoh utamanya ialah Carl L. Becker (1873 - 1945) dan Charles A. Beard (1874 - 1948). Bagi Carl Becker misalnya, beliau menganggap bahawa penulisan sejarah ditentukan oleh ahli sejarah sendiri, yang mempunyai akal fikiran, tujuan, pemilihan dan kecenderungan yang berasaskan pengalamannya pada zaman tertentu. Oleh kerana keadaan sosial sentiasa mengalami perubahan, maka kebenaran sejarah pun tidaklah mutlak tetapi relatif atau berubah-ubah. Demikian juga bagi Charles Beard, beliau turut menegaskan bahawa "sejarah ialah pemikiran sezaman mengenai masa lampau". Ia merupakan hasil penulisan ahli sejarah yang mempunyai kepercayaan, nilai-nilai atau prasangka yang dipengaruhi oleh pengalaman zaman tertentu. Sebab itu bagi Beard, Ranke sebenarnya tidaklah menulis sejarah objektif, bahkan cuma menulis sejarah politik sahaja dan malah cuba mempertahankan kepentingan kelas-kelas konservatif yang berkuasa di Eropah.

 

Dalam konteks ini, Benedetto Croce (1866 - 1952) sendiri pernah menegaskan bahawa "semua sejarah ialah sejarah sezaman". Dan Collingwood yang dipengaruhi olehnya juga menganggap bahawa semua sejarah ialah sejarah pemikiran, yang memerlukan sejarawan menggambarkan kembali dalam fikirannya pengalaman-pengalaman yang lalu (re-enactment of past experience). Untuk melakukan semuanya ini, sejarawan harus memilih (select), menyisip (inter­polate), dan mengkrttik (criticize). Jadi ia tidaklah boleh bergantung pada ingatan dan kewibawaan (memory and authority) fakta-fakta sejarah.  Konsep sejarah seperti inilah yang disebut oleh Louis Gottschalk sebagai "contemporaneity of evidence", cuba diperoleh pengertian oleh sejarawan dengan cara mengkaji sejarah dari sudut masa kini, yang melibatkan peribadi dan pengetahuannya sendiri.

 

Akibat daripada sebab-sebab tersebut, maka hasilnya lahiriah penulisan sejarah yang bersifat subjektif dalam berbagai-bagai bentuk dan rupa. Pertama, dan segi tujuannya, bagi mereka yang komited terhadap agama atau ideologi tertentu, sudah pasti akan mengambil kesempatan menjalankan dakwah atau propaganda melalui karya-karya sejarah mereka. Dalam pensejarahan Kristian umpamanya, tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan kesucian ajaran Kristian. Dan dalam karya-karya oleh sejarawan Nazi, jelas terpancar tujuannya untuk membuktikan keunggulan bangsa Arya. Sedangkan melalui karya-karya sejarawan Komunis, ia mengandungi propaganda Marxisme dan polisi-polisi Komunisme. Apalagi bagi sejarawan yang bersemangat nasionalisme, maka penulisannya sudah tentu hanya menekankan kepentingan dan keutamaan bangsa. Pendek kata, unsur-­unsur propaganda atau 'partisanship' kelibatannya semacam tidak dapat dielakkan (inevitable) sama sekali.

 

Memang dari suatu segi sejarah propaganda boleh menjejaskan konsep penulisan sejarah yang saintifik. Tetapi kenyataan menunjukkan bahawa karya-karya sejarah yang paling berpengaruh ialah yang bersifat propaganda.  Misalnya, lihat saja karya klasik Clarendon, History of the Rebellion, atau karya Abbe Raynal, Philosophical History of the Indies, atau karya Henry Wilson, Rise and Fall of the Slave Power in America, serta biografi Frederic Masson tentang Napoleon Bonaparte. Demikian juga karya Vernon L. Parrington, Main Currents of Ame­rican Thought, dan karya Winston Churchill, World Crisis.

 

Bukan sahaja dan segi tujuannya, bahkan juga dalam aspek-aspek lainnya, turut dipengaruhi oleh sikap subjektif sejarawan, apabila mereka memilih aspek tertentu dan mengetepikan yang lain. Tentang pengertian sejarah misalnya, mereka yang bersikap objektif cenderung memilih pengertian sejarah sebagai kisah-kisah yang berlaku pada masa lampau. Sedangkan mereka yang beraliran subjektif dan relativis menolak takrif konvensional itu, sebaliknya menganggap sejarah sebagai suatu kajian atau penyelidikan yang dilakukan oleh sejarawan. Sebenarnya dengan memilih salah satu antara kedua-dua takrif ini, maka sejak awal-awal lagi seorang sejarawan sudah menonjolkan subjektivitinya. Sebab itulah bagi Carr, setiap percubaan untuk menjawab soalan "apakah sejarah?" maka jawapannya secara sedar atau tidak mencerminkan kedudukan kita pada sesuatu zaman, serta bagaimana tanggapan kita terhadap masyarakat dalam kehidupan kita. Inilah yang disebutkan sebagai “present-mindedness” seperti yang dibahaskan itu.

 

Lebih-lebih lagi tentang punca atau fakta sejarah, semakin jelaslah menonjolkan subjektiviti sejarawan. Memang bagi Ranke, kita harus percaya kepada bukti atau dokumen sejarah untuk menghasilkan sejarah objektif. Sejarah objektif akan membiarkan dokumen bercakap dengan sendirinya, tanpa memerlukan sebarang penjelasan lagi. Tetapi benarkah dokurnen berupaya menjelaskan segala-galanya, tanpa penglibatan sejarawan? Yang jelas, sejarawan bukan sahaja terpaksa menghadapi bukti sejarah yang terbatas, bahkan juga bukti-bukti yang sudah dipilih atau ditentukan coraknya sejak awal lagi. Realiti sejarah menunjukkan betapa banyaknya bukti sejarah yang telah mengalami penapisan atau kerosakan, terutama oleh golongan yang lebih berkuasa dan kuat. Samalah halnya dengan sistem politik masa kini yang tidak membenarkan penyebaran maklumat yang bertentangan dengan dasar-­dasarnya atas alasan bahawa ia mengancam keselamatan negara (atau keselamatan kerajaan?). Dapatkah suasana pengawalan atau pem­banterasan maklumat atau bukti-bukti sejarah seperti ini mampu menghasilkan sejarah yang objektif dan tepat menurut keadaan sebenamya?

 

Tidak cukup dengan bukti-bukti yang terbatas atau dibataskan itu, pengaruh subjektiviti sejarawan sendiri menjadikan hasrat melahirkan sejarah objektif semacam impian belaka. Bukti yang sama telah ditafsirkan dengan berbagai-bagai pengertian oleh para sejarawan. Misalnya, lihat sahaja tafsiran yang diberikan terhadap istilah-istilah seperti persamaan (equality) dan kebahagiaan (happiness) yang terkandung dalam Pengisytiharan Kemerdekaan Amerika tahun 1776. Demikian juga semboyan-semboyan persamaan (equality), kebebasan (liberty), dan persaudaraan yang tercetus dalam Revolusi Perancis 1789. Memang kebanyakan sejarawan cuba memberikan tafsiran terhadap istilah-istilah tersebut persis seperti yang terdapat dalam kamus, atau barangkali lebih mendalam sedikit menurut pandangan falsafah. Malangnya hampir keseluruhan tafsiran sejarawan menyeleweng belaka, lantaran tidak mengenali siapakah sebenarnya tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Amerika dan juga Revolusi Perancis itu. Sebenarnya hampir keseluruhan angkatan tentera Amerika dan para pemimpinnya seperti Washington, Franklin, Jefferson, John Adams dan lain-lainnya merupakan tokoh-tokoh Freemason yang aktif. Jadi bukan sahaja kelahiran Amerika digerakkan oleh tokoh-tokoh Freemason, bahkan perlembagaan dan juga struktur pentadbirannya juga ialah idea Freemason. Demikian juga tokoh-tokoh Enlightenment yang menggerakkan Revolusi Perancis, seumpama Montesqueiu dan Voltaire, semuanya adalah pendekar Freemason yang kesohor. Sebenarnya semboyan-semboyan tersebut adalah merupakan semboyan asasi Free­mason sendiri (Protocols 1: 25 dan 9: 3), yang maksudnya bukanlah ditujukan kepada semua bangsa atau manusia, tetapi untuk meraih simpati orang terhadap nasib mereka yang terus-menerus dalam keadaan merempat dan tertindasan

 

Jelaslah bahawa tafsiran sejarawan yang berasaskan sikap subjektif dan kaca mata masa kini (present-mindedness) itu sama sekali tidak secocok dengan perjalanan sejarah yang sebenamya. Walaupun bukti­-bukti dan dokumen sejarah masih tersimpan dengan sempurna sampai kini, namun ia tidaklah mampu bercakap sendiri untuk menjelaskan keadaannya yang sebenar.

 

Demikian juga apabila sejarawan memilih tema-tema tertentu, maka semakin sukarlah untuk mengelakkan diri daripada bersikap subjektif terhadapnya Sekali lagi faktor agama atau ideologi politik memainkan peranan yang besar dalam menentukan pemilihan atau tekanan kepada tema-tema tertentu.  Seorang sejarawan yang beraliran politik, Whig misalnya tentu akan menekankan konsep liberal dan menentang kuasa mutlak raja. Sebab itulah Herbert Butterfield dalam bukunya, Whig Interpretation of History (1929) telah mendedahkan kesilapan konsep "history as a history of liberty" tersebut. Seorang sejarawan Marxis pula lebih tertarik kepada tema-tema seperti, keruntuhan sistem feudalisme, kebangkitan sistem kapitalisme, imperialisme moden, perjuangan kelas buruh, gerakan petani, penyamun sosial, gerakan wanita dan revolusi. Sedangkan seorang sejarawan nasionalis tentu­nya lebih gemar menekankan tema anti-kolonialisme dan gerakan nasionalisme. Atau lebin jauh dari itu, ditekankan tentang kegemilangan masa lampau bangsa pribumi sebelum kedatangan penjajah, seperti yang dilakukan oleh Abdul Hadi Hassan dalam karya besarnya, Sejarah Alam Melayu. Atau bagi sejarawan yang menyokong kerajaan nasional, tema-tema yang dipilihnya sudah tentu yang secocok dengan gagasan dan wawasan kerajaan.

 

Masalah tentang tema atau pokok persoalan (subject matter) dalam sejarah tidak syak lagi melibatkan unsur nilai dan falsafah hidup manusia itu sendiri. Sejarawan yang mementingkan politik sudah tentu akan menekankan persoalan politik dalam penulisannya. Demikian juga yang mementingkan ekonomi, atau kebudayaan, atau pemikiran dan sebagainya, sudah tentu turut mempengaruhi penulisan sejarahnya. Apalagi sejarawan yang mengutamakan kerohanian dan akhlak, tentu sekali akan membesar-besarkan persoalan-persoalan seperti ini.

 

Kedudukan ini akan menjadi semakin ketara apabila sejarawan memilih pendekatan tertentu dalam penulisannya. Seorang sejarawan Marxis terutamanya, sudah tentu lebih tertarik kepada model Marxis, samalah seperti seorang sasterawan Marxis juga akan menulis dari sudut pendekatan ini. Seperti yang disebutkan oleh E. Hobsbawm, walaupun ada sejarawan yang menggunakan teori Marx secara menyeluruh sebagai suatu model yang lengkap, tetapi kebanyakannya menggunakan unsur-unsur tertentu sahaja daripada teori Marx secara 'vulgar' dalam kajian sejarahnya. Melalui penulisan ala-vulgar Marxis ini, maka jadilah sejarah ditafsirkan menurut falsafah Marx. Misalnya dalam persoalan penyebaban (causation) dalam sejarah, maka faktor ekonomilah yang dianggap dominan dalam menentukan perjalanan sejarah. Situasi yang sama juga berlaku bagi sejarawan yang tanpa sedar dipengaruhi oleh pendekatan vulgar Darwin, yang membahaskan perkembangan sejarah berasaskan konsep evolusi yang bermula dengan Zaman Prasejarah atau Zaman Batu. Sebaliknya bagi sejarawan yang menggunakan pendekatan Islam, walaupun faktor ekonomi tidaklah ditolak sebagai di antara sebab berlakunya sesuatu, namun sebab asasinya ialah Allah sendiri. Dan permulaan sejarah manusia pula bukannya dari pertngkat manusia-haiwan pada Zaman Batu, tetapi dan manusia istimewa yang berpangkat nabi, iaitu Adam.

 

Kemudiannya apabila sampai kepada persoalan pengadilan moral (moral judgement) dalam penulisan sejarah, sudah pasti golongan sejarawan yang dipengaruhi agama atau ideologi tertentu tidak dapat bersikap neutral, sebaliknya akan menjadi terlibat (involved) dan komited di dalamnya. Arnold Toynbee misalnya, walaupun merupakan seorang tokoh sejarawan moden yang terkemuka, namun tetap berpegang kuat kepada ajaran-ajaran moral Kristian. Sebab itulah dia menganggap yang penyingkiran orang-orang Arab Palestin oleh Israel itu sama ganasnya den gan pembunuhan enam juta Yahudi oleh golongan Nazi.

 

Demikianlah, boleh dikatakan yang sejarah subjektif atau yang bersifat terlibat itu tidak dapat dielakkan (inevitable) sama sekali. Dan dengan itu pula matlamat melahirkan sejarah objektif dan neutral hampir-hampir menjadi semacam impian (ideal) belaka. Bagaimana­pun terdapat kalangan sejarawan yang tetap mempertahankan keunggulan sejarah objektif. Dalam hal ini mereka menolak konsep objektiviti seperti yang dipakai dalam falsafah atau sains tabii, yang melihat adanya pemisahan mutlak antara subjek dengan objek. Sekiranya konsep objektiviti yang ketat dalam falsafah itu dipakai dalam sejarah, sudah tentu tidak akan wujud penulisan sejarah yang objektif. Justeru itu konsep objektiviti dalam sejarah hams lebih longgar dari itu, secocok dengan kenyataan hidup dan pemakaian bahasa harian.

 

Ada dua aspek objektiviti yang cuba dipakal dalam sejarah. Pertama, objektif dari segi fakta sejarah, ia diukur berdasarkan ketepatau dan kejituannya. Jadi, seperti yang disarankan oleh Ranke sebelumnya, yang dikatakan sejarah objektif itu tidak lain ialah penulisan yang berdasarkan fakta atau kenyataan sejarah yang sebenarnya. Nampaknya konsep objektiviti seperti ini tidak begitu diterima oleh sejarawan kerana ia masib bertolak daripada konsep dikotomi antara subjek dengan objek. Padahal, seperti yang dijelaskan tadi, konsep pemisahan mutlak seperti yang dipakai dalam falsafah atau sains tulen itu dianggap kurang secocok dengan pemakaiannya dalam sejarah.

 

Dengan menolak aspek objektiviti dari segi fakta itu, lalu disarankan bahawa aspek objektiviti dalam sejarah seharusnya dilihat dari segi pentafsiran sejarawan sendiri yang bersifat adil dan jujur atau dalam erti kata yang lain, bersikap neutral atau tidak memihak dan berat sebelah. Misalnya, kalaupun seseorang sejarawan itu menganut agama atau ideologi tertentu, namun kalau pentafsirannya bersifat neutral, yakni tidak memihak kepada keyakinannya sendiri, maka itu sudah dianggap sebagai objektif. Bagaimanapun, seperti yang dihujahkan sebelumnya, alangkah sukarnya bagi sejarawan yang komited dengan agama atau ideologi tertentu itu untuk bersikap neutral dalam menghadapi isu-isu yang menyentub keyakinannya. Lagipun, bukankah neutralisme itu send in termasuk sejenis sikap subjektif juga?  Seseorang yang tidak berpihak itu juga bererti memilih sikap tertentu dan menolak sikap-­sikap lain. Malah neutralisme itu sduah merupakan suatu aliran faham yang tersendiri dan mandiri, samalah seperti aliran-aliran pemikiran lainnya.

 

Dengan anggapan bahawa sejarah subjektif sebagai tidak dapat dielakkan itu tidaklah bererti yang sejarah objektif tidak dapat dicapai sama sekali. Dalam batas-batas yang tidak bercanggah dengan agama atau ideologi yang diyakini, memang kita harus bersikap optimis untuk melahirkan penulisan sejarah yang objektif, adil dan jujur.

 

Pengadilan Moral

Dengan menolak objektiviti dan menerima subjektiviti dalam sejarah, maka dengan sendirinya seorang sejarawan kelihatan semacam cuba memihak atau bersikap berat sebelah dalam kajiannya. Dari sinilah pula lahirnya masalah penilaian etik atau pengadilan moral (moral judgement), iaitu apabila sejarawan didapati dengan sengaja atau tidak sengaja menilai atau menghukum sesuatu, baik dengan memuji atau mengejinya, dengan menggunakan perkataan-perkataan seperti balk, mulia, kejam, ganas, atau label-label yang digunakan oleh media Barat terhadap setengah golongan Muslim seperti terrorist, aggresor, ex­tremist, separatist, fanatic, militant dan lain-lainnya. Sejauh manakah terdapat persetujuan di kalangan ahli sejarah tentang penerapan pengadilan moral dalam sejarah?  Sama seperti isu-isu sebelumnya, ternyata kalangan sejarawan sekular terus berbentur pendapat dalam menghadapinya, malah sentiasa berkonflik dalam mencart kepastian tentangnya. Dan dalam hal ini, terdapat dua aliran pemikiran yang bertentangan, iaitu golongan yang menerima dan golongan yang menolak kehadiran pengadilan moral dalam sejarah.

 

1.       Konservatif

Pertama sekali bagi golongan yang menerimanya, sebagai aliran konservatif, kemunculannya boleh dikatakan bermula dengan kemunculan kesedaran tentang sejarah itu sendiri. Dan dalam hal ini, Herodotus sendiri dikatakan telah merintis jalan melakukannya, den gan cara memuji kemenangan Greek dalam pertempuran di Marathon dan Salamis, serta menganggap Athens sebagai penyelamat negara-negara Greek. Sebaliknya dia menuduh raja-raja Farsi sebagai angkuh, kejam dan ganas kerana tindakan mereka menakiuki Greek. Bagaimanapun ada juga ketikanya dia menyesali tindakan Athens yang menyokong pemberontakan Jonia, serta memuji keberanian askar-askar Farsi sekalipun tewas dalam pertempuran Salamis. Dalam hal ini Herodotus didakwa sebagai dipengaruhi oleh tradisi epik sejak Homer, dengan menjadikan karya sejarahnya untuk memaparkan keberanian dan keperwiraan orang-orang Greek yang berjaya mempertahankan maruah dan kedaulatau mereka daripada serangan musuh yang lebih besar.

 

Tentang Thucydides, memang beliau dikatakan menekankan soal objektiviti dalam kajiannya, bahkan tidak pula melakukan pengadilan moral dalam karyanya itu. Bagaimanapun pendiriannya yang menyalahkan jeneral-jeneral Athens itu menimbulkan tuduhan di kalangan penulis Athens sendiri bahawa beliau adalah seorang pengkhianat negara.

 

Dengan kebangkitan pensejarahan Rom, unsur pengadilan moral telah dipergunakan dengan seluas-luasnya. Livy umpamanya, telah memuji zaman Rumawi kuno kerana masyarakatnya memuliakan nilal­nilal utama Rumawi (virtus Romana), sebaliknya mengutuk zaman kerana masyarakatnya mengabaikan kod etika itu. Demikian juga dia memuji zaman lama yang mengamalkan sistem republik yang menjaga hak asasi rakyat. Sebaliknya Tacitus mengutuk sistem diktator yang diamalkan oleh maharaja- maharajanya. B aginya, fungsi terpenting sejarah ialah mengenang jasa-jasa daripada dilupakan, serta mengelak daripada celaan dan kutukan anak-cucu. Demikian juga Plutarch, turut menekankan persoalan moral dalam karyanya Parallel Lives, bahkan berjaya pula dalam usahanya itu. Memang jika diamati, terdapat sifat kebangsaan di kalangan sejarawan Rom itu, oleh kerana mereka gemar memuji bangsa Rom sebagai bangsa yang terbaik, dan sebaliknya mengeji atau mengecilkan bangsa-bangsa lain. Tetapi pada umumnya tindakan ini lebih merupakan cara untuk membimbing masyarakat Rom ke arah suatu keadaan atau sifat yang mulia.

 

Adapun tentang sejarawan Krtstian pada Zaman Pertengahan, tidak syak lagi merekalah yang paling banyak mengamalkan pengadilan moral, sejajar den gan peranan mereka sebagai tokoh-tokoh agama yang bertanggungjawab mengajarkan moral kepada para penganutnya.

 

Bagaimanakah situasinya pada Zaman Moden ini? Sebenarnya pada zaman inilah pengaruh pengadilan moral mulai dipertikaikan, walaupun kelihataunya aliran konservatif masih kuat pengaruhnya. Misalnya, tokoh-tokoh Sejarawan be sar abad ke- 18 seumpama Gibbon, Hume, Rollin, Robertson, Raynal dan Voltaire, semuanya menerima konsepsi Bolingbroke bahawa sejarah ialah pengajaran falsafah melalui teladan philosophy teaching by example), dan golongan sejarawan bertanggungjawab mengajarkannya. Malah pada abad ke-19 juga, terutama di England pada zaman Queen Victoria (1837 - 1901), ia me­rupakan zaman moraliti, atau moraliti merupakan semangat zaman­nya (zeitgeist), hingga pengaruhnya meliputi setiap bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Pada zaman inilah terkenalnya gaya Victoria (Victorian style), dengan tokoh-tokoh sejarawan yang juga merupakan pemimpin moral, yakni memainkan dua peranan sekaligus.

 

Antara tokoh sejarawan lnggeris pada zaman Victoria itu ialah Thomas Carlyle, yang mana seperti John L. Motley, menganggap bahawa pengadilan moral bukan sahaja merupakan kecenderungan setiap orang, bahkan merupakan kewajipan yang tertinggi. Namun tokoh  yang paling jelas komitmennya kepada fungsi moral dalam sejarah ialah Lord Acton, yang pada tahun 1895 dilantik sebagai Regius Professor di Universiti Cambridge.  Baginya, walaupun pendapat­pendapat berubah, tabiat-tabiat berubah, kepercayaan-kepercayaan timbul dan tenggelam tetapi hukum moral telah diukirkan di atas kepingan logam yang abadi (Opinions alter, manners change, creeds rise and fall, but the moral law is written on the tablets of eternity). Bukan sahaja tokoh-tokoh tersebut, bahkan tokoh-tokoh kontemporari seumpama Isaiah Berlin, Veronica Wedgwood, dan Arnold Toynbee, semuanya menekankan kepentingan dan kewajipan moral dalam sejarah. Tentang Arnold Toynbee misalnya, baginya pengusiran orang-orang Arab dari Palestin oleh orang-orang Yahudi itu sama besar jenayahnya dengan pembunuhan enam juta orang-orang Yahudi oleh Hitler. Dan sama seperti semangat Isaiah Berlin dalam syarahannya yang berjudul "Historical Inevitability", Adrian Oldfield juga dalam rencananya yang bertajuk "Moral Judgements in Histoty" menganggap bahawa masalah pengadilan moral tidak dapat dielakkan (inevitable) dalam penulisan sejarah.

 

2.    Progresif

Sesuai dengan ciri konflik yang terdapat dalam aliran sekular tersebut, maka timbullah reaksi terhadap golongan konservatif. ini bermula dengan kemunculan konsep sejarah saintifik atau objektif yang dipopularkan oleh Leopold von Ranke (1795 - 1886) pada abad ke-19. Bagi Ranke, oleh kerana matlamat kajian sejarah adalah untuk memaparkan perkara yang sebenarnya berlaku, maka unsur pengadilan moral haruslah diketepikan kerana ia bukanlah tugas ahli-alili sejarah. Penulisan sejarah objektif tidak dapat dicapai sekiranya ahli sejarah dipengaruhi oleh pengaruh atau nilai sezaman (zeitgeist).

 

Sebagai aliran progresif dan pragmatik, golongan ini memang menarik perhatian sejarawan yang cuba mempertahankan sejarah sebagal suatu disipin yang tersendiri dan terpisali daripada disiplin­disiplin lain. Bagi Herbert Butterfield misalnya, beliau berpendapat bahawa  pengadilan moral adalah tidak bersangkut-paut dengan penyiasatau  (sejarah) dan asing kepada ruang intelek sejarah saintifik. Sedangkan bagi G. Kitson Clark pula, adalah lebih balk jika ahli sejarah cuba memahami dan menjelaskan sesuatu daripada bertindak sebagai seorang hakim. Masalah-masalah moral terpisah daripada sejarah, dan kerana itu sebaiknya diserahkan sahaja kepada golongan lain, seperti ahli agama, ahli falsafah atau ahli perundangan.

 

Jadi berdasarkan pandangan golongan progresif tersebut, terdapat dua alasan utama kenapa mereka menolak pengadilan moral. Pertama, kita tidak dapat menerapkan  pengadilan moral dalam sejarah, justem nilai-nilai adalah bersifat relatif atau berubah-ubah menurut ruang dan waktu. Kita mungkin boleli menerima sesuatu yang berasaskan fakta­-fakta yang bersifat objektif, tetapi tidak dapat menerima tafsiran­tafsiran  yang bersifat subjektif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tafsiran sejarah biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Bagi golongan progresif, oleh kerana nilai-nilai ini berbeza-beza dan henibah­ubah, sudah tentu tidak dapat dikenakan pada setiap masa dan tempat. Lagipun, masa lampau sudahpun berlalu, dan tidak ada lagi pada masa kini untuk diadili. Yang berialu biarlali berlalu, dan tidak perlu dihakirni lagi. Lagipun, apakah faedahnya mengadili masa lampau dalam pengajian sejarah saintifik?

 

Yang kedua, sejarah sebagai suatu disiplin ilmu yang kbusus dan tersendiri tidak harus bercampur-aduk atau bersatu dengan bidang­bidang lain, seperti agama atau moral. Biarlah masalah sejarah diserahkan kepada ahli-ahli sejarah sahaja, dan masalah agama dan moral diselesaikan oleh ahli-ahli agama dan moral. Setiap bidang mempunyai ahli-ahlinya sendiri, serta memainkan peranan dalam lingkungannya masing-masing. Dalam erti kata yang lain, hujah-hujah golongan progresif ini adalah berasaskan nilai-nilai relativisme dan dual isme.

 

Bagaimanapun, pendirian golongan progresif ini ternyata tidak dapat bertahan. Mengenai hujab pertama uuipamanya, benarkali yang ada cuma nilal-nilal relatif?  Dalam pengajian etika atau moral, kita mengetahui adanya dua sistem, iaitu etika deskrtptif dan etika normatif. Etika deskriptif merupakan kaj ian tentang berbagai-bagai Si stem moral yang wujud dalam sejarah, tanpa membuat penilaian atau pengadilan terhadapnya. Dan kerana banyaknya sistem yang ada, dan berbeza pula antara satu dengan yang lain, maka timbullah anggapan babawa nilai itu bersifat relatif. Antara sebab utama timbulnya perbezaan sistem moral ini terletak pada matlamat terakhir atau tertinggi (summum bonum) yang ingin dicapai, misalnya apakah yang dianggap paling bemilai di sisi manusia. Ada yang berpegang pada matlamat 'kelazatan' (hedonism), atau 'kegunaan' (utilitarianism), atau kemajuan progress), kesempurnaan (perfect), dan sebagainya. Pendek kata, setiap golongan atau aliran mempunyai summum bonum yang tersendiri.

 

Tetapi di samping etika deskrtptif yang bersifat relatif, terdapat pula etika normatif yang bersifat absolut (ethical absolutism). Berbeza daripada yang pertama, etika normatif bukan sahaja cuba menilai atau mengadili sistem-sistem moral yang ada, bahkan mencadangkan sistem moral alternatif yang dianggap terbaik, standard dan universal. Misalnya terdapat etika perubatan atau perundangan yang dipatuhi oleh para pengamal profesion ini. Ataupun ajaran-ajaran tertentu yang diterima semua agama dan ideologi, seperti ikhlas, amanah, pemurah dan sebagainya. Nilai-nilai yang absolute atau abadi inilah yang dikenali sebagai philosophia perennis, iaitu kebenaran yang abadi dan tidak berubah yang diketahui secara menyeluruh.

 

Bukan sahaja dalam falsafah etika, bahkan dalam agama Islam sendiri terdapat ajaran yang bersifat absolute dan juga yang bersifat relatif. Ajaran-ajaran yang absolute atau kekal itu dikenali sebagai Qat'iyyah, yakni jelas dan tegas, atau al-ma'lum mm ad-dini bi al­darurat, yakni yang dikenali dan diketahui umum. Sedangkan ajaran-­ajaran yang relatif disebut sebagai Zanniyah atau ijtihadiyah yakni kurang jelas serta berbeza-beza. Sekiranya ajaran-ajaran Qat'iyyah itu berdasarkan Nas-Nas al-Quran dan Hadis secara jelas dan terang, tetapi ajaran-ajaran Zanniyah lebih merupakan prinsip-prinsip umum melalui ijtihad para ulama. Walaupun ia merupakan ijtihad, namun ia tetap merupakan hukum yang pasti selagi tidak terdapat ijtihad lain yang membatalkannya.

 

Jelaslah bahawa baik di dalam falsafah mahupun di dalam agama Islam terutamanya, terdapat pengakuan tentang wujudnya nilai atau ajaran-ajaran yang bersifat absolute dan relatif. Dan khusus dalam sejarah sendiri, Lord Acton juga menekankan kepentingannya kerana memang terdapat yang disebutnya nilai-nilai ulung atau kanun moral am. Dengan mengutuk perbuatan-perbuatan jenayah, dapatlah sejarah menjadi pedoman kepada manusia dan dapat membantu mewujudkan kehidupan yang lebih sempurna.

 

Selain itu, konsepsi relativiti itu sendiri mengandungi unsur-unsur destruktif di dalam dirinya sendiri. Dari segi logiknya, sekiranya segala sesuatu itu bersifat relatif, maka konsep relativiti itupun seharusnya bersifat relatif juga. Sekiranya unsur absolute dalam sejarah ditolak, maka unsur relativiti yang absolute juga tertolak. Pendeknya, seperti hukum dialektika Hegel, tidak ada tesis (idea) yang kekal, kerana pasti ada antitesisnya. Dan hasilnya dalam bentuk sintesis itu sendiri merupakan tesis baru, yang akan ada pula antitesisnya. Demikianlah seterusnya. Jadi yang dikatakan doktrin relativiti  itu juga dapat berubah.

 

Kemudiannya tentang hujah yang kedua, iaitu konsep ilmu yang bersifat dualistik atau terpisah dengan yang lain-lainnya, tidaklah dapat diterima oleh perkembangan ilmu yang semakin menuju ke arah rapprochement atau kedekatan antara satu sama lain. Berbalik kepada konsep disiplin, telah kini sudah dicabar oleh konsep inter-disiplinari. Dan yang dikatakan sifat autonomi ilmu itu kini sudah dicabar oleh sifat heterenomi ilmu. Jika semuanya ini dikaitkan dengan ajaran Islam, ternyata sifat dualisme ilmu itu tidak ada tempatnya sama sekali, oleh kerana Islam me­ngajarkan konsep ilmu yang bersepadu (integrated) dengan Aqidah, Syariat dan Akhlak atau moral. Jadi dalam hubungannya dengan pengadilan moral ini, sudah tentu sejarah tidak dapat dipisahkan dengan ajaran moral.

 

Sebenarnya konsep ilmu yang bersepadu ini adalah bertolak daripada masalah fungsi atau tugas sejarawan itu sendiri. Jika bertolak daripada konsep sejarah saintifik, maka tugas sejarawan tidak lebih cuma memaparkan apa yang menjadi kenyataan (is = das Sein = ma huwa al-ka 'in). Tetapi bagi golongan yang komited, mereka lebih menekankan apa yang seharusnya terjadi (ought = das Sollen = ma yajibu an-yakuna). Atau seperti yang pernah dikatakan orang, bahawa seorang ilmuan adalah terikat dengan fakta, tetapi seorang cendekiawan dapat memberi pandangan dan saranan. Menurut istilah Profesor Dr. Hamka, seorang "akademisi" (lepasan universiti) hanya berfikir apa yang ada, yakni terikat dengan fakta. Tetapi seorang "akademisu" (lepasan surau) berfikir menurut apa yang mestinya, dan terikat dengan cita-cita dan perjuangan. Jelasnya, terdapat apa yang dikatakan sebagai tanggungjawab atau kewajiban moral (moral obligation) bagi seseorang cendekiawan atau "akademisu".

 

Di sinilali timbulnya penentangan Herbert Butterfield terhadap pengadilan moral. Baginya, peranan ahli sejarah hanyalah mengisahkan sesuatu peristiwa itu dengan jelas sebagaimana adanya, dan terpulanglah kepada pembaca untuk mengadili baik-buruknya. Tetapi sebagaimana ditegaskan sebelumnya, konsep ilmu yang bersepadu menuntut sikap fungsional dan bukannya neutral bagi seorang ilmuan atau cendekiawan. Lebih-lebih lagi bagi cendakiawan Muslim, terdapat tugas asasi sebagai seorang pendakwah untuk melaksanakan kewajiban menyeru ke arah kebaikan dan melarang keburukan.

 

Sebenarnya hujah-hujah golongan yang menolak pengadilan moral itu lebih bersifat teoritikal, oleh kerana dari segi praktiknya, hampir tidak ada orang yang bebas daripada tindakan mengadili sesuatu. Mungkin pengadilan moral secara terbuka atau terang-terangan tidak dilakukannya, iaitu tidak memakai istilali-istilah seperti ganas, kejam, bijaksana, dan sebagainya. Namun ia tidak dapat mengelakkan diri daripada mengadili sesuatu secara tersembunyi iaitu melalui pemilihan tema dan persoalan, pemilihan fakta-fakta, penggunaan gaya bahasa, dan sebagainya. Pendeknya, sekiranya secara terbuka mereka mendakwa bersikap objektif, tetapi secara tersembunyi dia tetap dipengaruhi oleh sikap subjektif.

 

Selain itu, patut juga diperingatkan bahawa tuntutan agar pihak lain tidak melakukan pengadilan moral itu sebenarnya akan pendakyah yang memperalatkan sejarah untuk matlamat buruk mereka. Mereka cukup menyedari  bahawa sejarah merupakan senjata yang paling berkesan untuk mencapai matlamat mereka. Sebab itu mereka segera mengeksploitasinya, sepertimana yang dilakukan oleh Hitler dan pembantunya, Goebbels. Jadi jikalau tidak dibantah tindakan pengadilan moral yang buruk dengan pengadilan moral yang baik, maka sudah tentu yang buruk akan terus bermaharajalela dan berpengaruh. Sudah terlalu banyak ilmu yang membawa kebinasaan, di samping banyak pula yang membawa kemanfaatan. Ilmuan yang bermoral sudah tentu akan membawa ilmunya ke arah tujuan yang bermoral pula, bukannya dengan bersikap neutral atau berkecuali yang hanya menguntungkan kaum oportunis tersebut.

 

Kalau benar pengadilan moral itu tidak dapat dielakkan, dan malah perlu untuk menegakkan kebaikan dan membanteras  keburukan, masalahnya ialah tindakan manakah yang boleh atau perlu diadili? Pertama sekali, pengadilan moral hanya dilakukan terhadap tindakan yang disengajakan atau diniatkan, bukannya yang berlaku secara tidak sengaja. Dengan prinsip ini, tidaklah dijatuhkan pengadilan moral ke atas orang yang tidak siuman, atau orang yang dipaksa melakukannya. Unsur sengaja atau dengan kesedaran penuh ini adalah kriteria asas untuk mengadili sesuatu, iaitu sama ada dipuji atau dikeji.

 

Yang keduanya, pengadilan moral bukan sahaja dilakukan berdasarkan niat atau tujuannya, bahkan juga pada cara tindakannya itu. Memang dalam hal ini ada sejarawan yang tidak mementingkan niat atau tujuan yang buruk, asalkan perbuatannya itu membawa kebaikan kepada orang ramai. Demikian juga mereka cuba memaafkan cara dan tindakan seseorang yang zalim dan kejam, semata-mata kerana dikatakan niat atau tujuannya baik. Jadi asalkan salah-satunya baik, iaitu sama ada tujuan atau caranya, cukuplah untuk mendapat pujian daripada sejarawan.

 

Dalam menghadapi kes ini sebenarnya terdapat dua jenis pengadilan yang harus diambilkira, iaitu pengadilan sekular dan pengadilan teologi. Dalam pengadilan sekular, barangkali puji-pujian seperti yang diberikan itu dapat dibenarkan. Tetapi dalam pengadilan teologi (Islam), ia melibatkan persoalan pahala dan dosa. Misalnya, walaupun pada zahirnya perbuatan seseorang itu membawa kebaikan dan kebajikan kepada orang ramai, tetapi dia tetap berdosa sekiranya niat atau tujuannya buruk, iaitu tidak dilakukan dengan ikhlas kerana Allah semata-mata, sebaliknya kerana dorongan-dorongan lain. Demikian juga, walaupun niat atau tujuannya baik, tetapi cara perbuatannya salah dan mungkar, maka dia tetap dikira berdosa. Menurut kaedah Fiqh Islam, sekadar niat yang baik tidaklah dapat menghalalkan perbuatan yang haram (al-niyat al-hasanat la-tubarir al-haram). Syariat Islam tidak membenarkan prinsip Machiavellianisme yang menghalalkan setiap cara untuk mencapai tujuan (The end justifies the means).  Setiap tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula.

 

Penyebaban (Sebab-Musabab)

Antara masalah besar dalam pentafsiran sejarah yang sejak lama menimbulkan kontroversi adalah tentang penyebaban (causation), iaitu tentang sebab-musabab berlakunya sesuatu kejadian tertentu. Dalam sejarah, masalah penyebaban timbul melalui usaha untuk menjelaskan lagi perjalanan sejarah secara kritis. Jelasnya, penjelasan (explanation) sejarah melibatkan kajian tentang sebab-musabab atau punca-punca terjadinya sesuatu peristiwa itu. Jadi sejarah tidak setakat penceritaan secara naratif sahaja, bahkan juga penjelasan dan analisis tentang sebab-sebabnya.

 

Memang dari segi tertentu, tidak selalunya penjelasan sejarah melibatkan kajian sebab-musabab, walaupun kajian sebab-musabab dapat menjelaskan sejarah. Ini kerana seperti kata William H. Dray, ada kalanya kita tidak bertanya "mengapa" (yakni sebab-sebabnya) tetapi "bagaimana" sesuatu kejadian itu berlaku. Malah bagi Michael Oakeshott, semua pertanyaan mengenai sebab itu sebetulnya merupakan pertanyaan mengenai "bagaimana". Dan sama seperti Dray dan Oakeshott, D.H. Porter juga melihat penjelasan sejarah sebagai suatu jawapan terhadap pertanyaan mengenai "bagaimana" berlakunya sesuatu. Jadi yang dibangkitkan bukannya sebab-sebabnya, tetapi proses atau selok-belok terjadinya sesuatu. Pendeknya, setengah pihak tidak mengambil pusing tentang sebab-musababnya, malah menganggapnya sebagai kurang penting dalam menjelaskan sesuatu.

 

Selain itu, ada juga pihak yang kelihatannya semacam mengambil mudah sahaja terhadap persoalan ini, dengan cara memberi jawapan yang berbentuk simplistik terhadap pertanyaan tentang sebab-­musababnya. Misalnya, jawapan-jawapan yang diberikan itu dengan mudah dikatakan sebagai kebetulan (chance, accident) sahaja, tanpa memerlukan penelitian yang serius terhadapnya. Penjelasan simplistik ini pernah juga disebut oleh J.B.Bury sebagal teori hidung Cleopatra (Cleopatra's Nose) yang dikatakan cukup mengesankan bagi Mark Anthony, hingga menentukan arus sejarah. Andaikata hidungnya tidak mempersonakan, tentulah Mark Anthony tidak akan tertarik kepada­nya, dan akibat Peperangan Actium serta nasib dunia keseluruhannya akan menjadi berlainan.

 

Bagaimanapun penjelasan simplistik ini ada kalanya juga muncul dalam bentuk ilmiah, iaitu sebagai suatu aliran pemikiran yang eksklusif. Dan yang terpenting sekali melalui teori Darwinisme atau evolusionisme, yang mengajarkan tentang kejadian-kejadian yang wujud secara kebetulan sahaja. Kemudiannya terdapat pula teori sejarah menurut Jean Paul Sartre, bahawa kewujudan sesuatu itu tidak mem­punyai sebab atau alasan atau keperluan. Malah pernah juga dikatakan yang sejarawan Jerman yang terkemuka, Friedrich Meinecke, turut tertarik kepada peranan kebetulan ini dalam sejarah.

 

Di samping semuanya itu terdapat juga penolakan terhadap konsep penyebaban ini lantaran keakuran hubungannya dengan akibat. Yakni, hubungan di antara sebab dan akibat dianggap tidak jelas, dan malah sengaja dipenggal-penggalkan sahaja. Masa lampau sendiri tidak me­ngenai perbezaan-perbezaan, atau penggalan-penggalan antara sebab dan akibat. Sebab itulah tokoh sejarawan seumpama Geoffrey Barraclough sampai menyarankan agar sejarawan seharusnya tidak lagi menekankan masalah sebab-sebab, sebaliknya tumpukan sahaja kepada akibat-akibatnya. Penyebaban atau sebab-sebab adalah milik sejarah, sedangkan akibat atau natijahnya adalah milik kita kini. Pe­nyebaban atau motif adalah tersembunyi dalam diri manusia, yang mana hanya Tuhan jua yang dapat mengetahuinya. Sedangkan kesan atau natijahnya dapat disaksikan sampai kini. Let Bygones Be Bygones.

 

Betapapun juga wujudnya sikap massa bodoh atau penolakan terhadap penjelasan tentang sebab-musabab ini, ternyata sekali yang ia cuma mewakili segelintir manusia sahaja. Sebetulnya manusia dalam keadaan biasa (normal) dan waras tidak akan mempertikaikan lagi tentang wujud atau tidaknya sebab-musabab sesuatu itu. Yang dipertikaikan sejak lama hanyalah pada jenis sebab-musababnya, atau sebab-sebab yang lebih penting dan utama.  Di sinilah timbulnya berbagai-bagai bentuk aliran fahaman di kalangan sejarawan, yang melahirkan berbagai-bagai bentuk tafsiran pula tentang sejarah.

 

1.    Sekular

Pada umumnya terdapat dua aliran besar tentang masalah penyebaban dalam sejarah, iaitu aliran sekular dan aliran teologi. Pertama sekali mengenai aliran sekular, cirinya yang utama ialah konflik atau pertentangan pendapat tentang hierarki sebab-musababnya (hierarchy of causes). Dalam bentuknya yang ekstrim, terdapat kecenderungan untuk menonjolkan faktor tertentu sahaja sebagai faktornya yang asasi dan terpenting (linear causation). Tanpa syarat mutlak tertentu (conditio sine qua non), tidaklah akan terjadi perkara-perkara lain.

 

Dari segi unsur-unsurnya, penyebaban yang bercorak sekular ini menjelaskan sebab-sebab yang dikaitkan dengan alam tabii dan lebih-­lebih lagi dengan manusia. Dalam hubungannya dengan alam tabii, menurut perspektif antropologi, agama primitif dikatakan bermula dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, yang melihat gejala alam sebagai penentu baik-buruk nasib manusia. Sebagai agama alam (natural religion), ia cuba mencari keterangan dan penjelasan tentang sesuatu perkara itu pada gejala-gejala alam tabii. Jadi walaupun pada dasarnya ia merupakan agama atau kepercayaan, dan bukannya sekular, namun cara penjelasannya itu menonjolkan watak sekular.

 

Ciri yang sama juga dapat dibandingkan dengan kepercayaan kepada sistem geomancy, terutama geomancy China yang dikenali sebagi feng shui (angin dan air). Menurut kepercayaan tradisi ini, hidup manusia akan berada di dalam kesenangan dan kekayaan jika sentiasa dalam keadaan harmoni atau seirama (in tune) dengan alam dan per­sekitaran. Sebarang sikap atau tindakan yang bertentangan dengan sifat dan perialanan alam sekitar itu nescaya akan membawa kesusahan dan kesengsaraan pada manusia. Pendeknya, penjelasan tradisi China tentang sebab-musabab berlakunya sesuatu pada diri manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan peraturan alam tabii dan persekitaran.

 

Pada Zaman Moden, tokoh terkenal yang menekankan kepentingan alam sebagai faktor penyebab dalam sejarah ialah Mostesquieu. Baginya, alam atau persekitaran menentukan kehidupan manusia. Demikian juga Abbe Raynal, turut menekankan kepentingannya untuk menjelaskan keterbelakangan orang-orang Amerika. Dan selepasnya ramailah para sarjana yang mendengungkan peranan besar iklim atau geografi sebagai penentu nasib manusia, seperti Alexander von Humboldt dan Henry T. Buckle, Richard Green dan Friedrich Ratzel,  Frederick J. Turner dan Brooke Adams.  Ratzel umpamanya, telah menulis sebuah buku yang berjudul Anthropogeography atau Outline of the Influences of the Geographical Environment upon History (1882). Dengan menyebutkan peranan alam di sini bukan sahaja dimaksudkan pada alam atau persekitaran, bahkan juga pada yang disebut sebagai "bencana-bencana alam" (natural disasters) seumpama kemarau, banjir, ribut taufan serta mala petaka yang datang daripada haiwan dan tumbuh-­tumbuhan, dan sebagainya lagi. Dalam erti kata yang lain, terdapat kuasa atau tenaga "impersonal" yang memainkan peranan yang me­nentukan terhadap arah dan perjalanan sejarah manusia. Dan kuasa atau tenaga alam ini berlaku secara tabii, bukannya ditentukan oleh sebarang kuasa lain seperti yang diyakini oleh orang-orang agama. Yakni, ia bersifat natural, bukannya bersifat supernatural.

 

Dengan menyebut kuasa "impersonal" tersebut, sebenarnya ia menonjolkan realiti konflik yang terdapat di kalangan sejarawan tentang masalah penyebaban itu sendiri. ini kerana, di samping terdapatnya kalangan yang menekankan kuasa "impersonal", tidak sedikit pula yang menekankan kuasa "personal". Dalam sejarah, kontroversi antara kedua-dua pihak ini telah mewujudkan aliran-aliran yang tersendiri.

 

Mengenai golongan yang menekankan kuasa "personal", ia mementingkan peranan individu. Aliran individu ini dikenali sebagai teori Manusia Agung (Great Man theory), yang menekankan peranan dan ketokohan seseorang yang tertentu sebagai faktor utama yang membawa perubahan besar dalam sejarah. Teori ini dipelopori oleh Plutarch (46 - 120), seorang sejarawan Greek, tetapi dipopularkan oleh sejarawan Inggeris Thomas Carlyle (1795 - 1881). Sebagai jaguh teori kultus peribadi personality - cult) dalam sejarah, beliau menganggap sejarah adalah rangkaian biografi tokoh, terutama tokoh hero yang menentukan perjalanan sejarah.  Di Amerika, aliran ini turut dikembangkan oleh Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882).

 

Seperti yang sudah dijelaskan, teori "personal" itu sudah tentu ditolak oleli teori "impersonal" tersebut. Terutama di kalangan tokoh­-tokoh "enviromentalist", mereka berpendapat bahawa manusia agung itu tidak lain hanyalah anak zamannya atau masyarakatnya. Tidak ada manusia atau individu besar yang mampu melawan arus semangat zamannya (zeitgeist) atau semangat tempatnya (ortgeist). Pendeknya, bukannya tokoh agung yang menggerak dan membentuk sejarah sebaliknya masyarakatlah yang membentuk tokoh agung. Antara tokoh-­tokoh pendukung teori ini adalah seperti Herbert Spencer (1820-1903) dan juga Francis Galton (1822 - 1911).

 

Antara kedua-dua pendapat yang ekstrim itu terdapat pula aliran lain yang mendakwa sebagai bersifat pertengahan. Dan tokoh utama aliran ini ialah William James (1842 - 1910), yang berpendapat bahawa seseorang manusia agung memang dapat mempengaruhi masyarakat kalau kena pada ketikanya (timing). Tetapi kalau tidak kena masa atau ketikanya, seperti datang dulu atau kemudian, mereka tidak dapat diterima oleh masyarakat atau zamannya.

 

Sebenarnya soal kesesuaian masa ini lebih dulu dibayangkan oleh Leopold von Ranke (1795 - 1886). Ketika mengupas gerakan reformasi di Jerman, beliau menganggap bahawa kejayaan Martin Luther dalam gerakannya pada tahun 1517 itu tidaklah semata-mata kerana kehebatannya tetapi kerana kesediaan masyarakat Jerman sendiri untuk menyambut atau menyokongnya. Sebelum kemunculan Luther sendiri sudah muncul tokoh-tokoh reformasi, seumpama John Huss dan Wycliff. Tetapi semuanya gagal belaka, kerana masanya dianggap belum sesuai lagi. Bagaimanapun semangat zaman (zeitgeist) ketika kemunculan Luther sudah berubah, atau lebih tepat, sudah masak dan matang.  Sebab itulah apabila Luther melancarkan gerakannya, beliau mencapai kejayaan. Jadi bagi Ranke, kejayaan Martin Luther tidaklah boleh ditafsirkan semata-mata kerana kebolehannya tanpa merujuk kepada semangat zamannya.

 

Sepintas lalu dengan penjelasan seperti ini dapatlah diwujudkan persefahaman antara aliran individu dengan aliran masyarakat itu. Bagaimanapun, apa yang didakwa sebagai aliran pertengahan ini jelas kepalsuannya, kerana sebarang tekanan kepada aspek kesesuaian masa atau tempat itu tidak lain merupakan ciri aliran masyarakat belaka. Ketokohan seseorang itu diukur berdasarkan kerelaannya mengikut semangat masyarakat atau zamannya, bukannya berdasarkan kemampuannya mengubah masyarakat atau zamannya ke arah idealismenya. Jadi kalau tren zamannya ialah berpoya-poya atau budaya hawa nafsu (hedonistic culture), janganlah cuba berjuang untuk mengubahnya, nanti akan menghadapi kegagalan. Sebaiknya ikut sajalah tren ini agar dapat menjadi tokoh agung zamannya. Inilah "logik" kesesuaian masa yang dikatakan bersifat pertengahan itu!

 

Dalam konteks inilah Sidney Hook cuba membezakan apa yang disebutnya sebagai eventful man dengan event-making man. Sekira­nya eventful man itu menjadi pemimpin cuma dengan cara menye­suaikan diri dengan kehendak masyarakat dan zamannya itu ke arah matlamat tertentu, tetapi event-making man menentukan arah dan matlamat serta berusaha untuk mencapainya, walaupun matlamat itu bukannya apa yang dicitakan oleh masyarakatnya.

 

Konflik bukan sahaja berlaku antara kuasa "personal" dan "im­personal', atau individu dan masyarakat, bahkan juga antara aliran idealis dan aliran materialis. Mengenai aliran idealis, telah disebutkan sebelumnya tentang asal-usulnya sejak daripada Plato, sedangkan pada Zaman Modennya ja dikembangkan oleb George Berkeley. Kemu­diannya aliran ini mencapai kematangannya di tangan George Hegel, yang kebetulannya merupakan tokohnya yang terbesar. Sebagai suatu aliran, ia mengajarkan kebenaran wujud idea atau akal sebagai hakikat yang tidak perlu diragukan lagi.

 

Bagaimanapun dalam bidang sejarah, aliran idealisme Hegel bertolak daripada proses dialektika atau perkembangan akal fikiran (mind) secara bertahap, yang disebut sebagai tesis, antitesis dan sintesis. Pada tahap pertama, terdapat fikiran subjektif (subjective mind) yang bersifat mandiri, atau belum menyatakan dirinya. Bagi pada tahap, kedua timbul fikiran objektif (objective mind), iaitu apabila fikiran merealisasikan dirinya yang terpendam itu. Akhirnya wujudlah fikiran absolute (absolute mind), dan kedua-dua tahap itu mengalami perdamaian dan kesatuan. Namun ketiga-tiga tahap ini akan menjadi tiga tahap lagi, dan demikianlah seterusnya proses dialektika ini.

 

Jadi bagi Hegel, perkembangan pemikiran ialah suatu proses sejarah. Atau dalam ertikata yang lain, semua sejarah ialah sejarah pemikiran (all history is the history of thought). Ia merupakan suatu proses yang rasional, seperti kata Hegel sendiri: "segala sesuatu yang rasional ialah nyata, dan segala sesuatu yang nyata ialah rasional". Pendeknya, akal fikiranlah yang menguasai dunia, yakni sejarah didasari oleh rencana yang rasional. Sebab itu proses sejarah ialah proses yang logik, bukannya kebetulan (accidental) sahaja. Bagaimanapun oleh kerana fikiran objektif muncul dalam bentuk negara, yakni negara merupakan ikarnasi fikiran objektif, maka ini bererti yang pengkajian sejarah bagi Hegel hanyalah sejarah negara atau politik. Dan bagi Hegel, negara Jerman merupakan model perwujudan pemikiran yang terakhir.

 

Selepas Hegel, aliran idealisme dalam sejarah turut ditekankan oleb Benedetto Croce (1866 - 1952), dan kemudiannya oleh penyokong Croce yang terkemuka, iaitu R.G. Collingwood (1889 - 1943). Seperti Hegel, Collingwood juga mencanangkan bahawa semua sejarah ialah sejarah pemikiran. Bagaimanapun idealisme Croce dan Collingwood lebih merujuk kepada masalah konsep sejarah daripada masalah pe­nyebaban dalam sejarah.

 

Kalau sekiranya aliran idealis melihat dominasi pemikiran terhadap dunia, dan dengan itu mempengaruhi perjalanan sejarah, sebaliknya aliran materialis lebih menekankan asas kebendaan sebagai penggerak asasi kejadian-kejadian sejarah. Sungguhpun terdapat pertentangan yang menjolok antara kedua-dua aliran ini, namun apa yang menakjubkan ialah bahawa aliran materialisme ini tumbuh berasaskan tradisi Hegelian juga. Sebagai suatu aliran, tradisi Hegelian selepas kematiannya telah berpecah kepada dua aliran pula, iaitu Hegelianisme kanan dan Hegelianisme kiri. Hegelianisme kanan mempunyai sifat konservatif, yakni mempertahankan sifat asalnya yang idealistik. Sebaliknya Hegelianisme kiri telah merombak dasar idealistik secara radikal, dengan menggantikannya dengan asas materialistik. Golongan ini biasanya dikenali sebagai "Young Hegelians", yang terdiri daripada Ludwig Feuerbach (1804 - 1872), Karl Marx (1818 - 1883), dan Friedrich Engels (1820 - 1895).

 

Secocok dengan dasar materialisrnenya, Feuerbach menegaskan babawa "manusia ialah apa yang dimakannya" (Der Mensch ist was er isst). Untuk memperbaiki kehidupan manusia, bukannya dengan cara menghebohkan masalah dosa-pahala, tetapi dengan memberikan mereka makanan yang baik. Khusus tentang Marx dan Engels, konsep sejarah kebendaan mereka pada dasarnya memang bertolak daripada proses dialektika Hegelian. Tetapi jika Hegel melihat perubahan ini dalam konteks pertentangan antara idea, sebaliknya Marx melihatnya sebagal berpunca dari keadaan kebendaan yang menyemai perasaan permusuhan antara kelas. Berdasarkan prinsip lapisan bawah (sub-structure) yang menguasai lapisan atas (super-structure), iaitti faktor ekonomilah yang menguasai dan mempengaruhi segala sesuatu, terkenallah konsep sejarah kebendaan (materialist conception of history) yang melihat unsur ekonomi sebagai faktor asasi yang menggerak dan mengubah sejarah. Malah gerakan reformasi  agama yang dipimpin oleh Martin Luther itupun, bagi Engels, dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi kelas­-kelas yang berharta di kalangan pengikut Luther. Jadi bukannya kerana motif keagamaan seperti anggapan kebanyakan orang.

 

Sebenarnya konflik antara aliran idealisme dengan aliran materialisme ini dapat dibandingkan dengan teori keberkaitan (zussamenhang) Max Weber (1864-1920). Bagi Weber, konflik antara empayar Farsi dengan Yunani yang telah mencetuskan Peperangan Marathon itu tidaklah semata-mata kerana faktor fizikal (Kausalzussamenhang), bahkan juga kerana faktor mental atau pemikiran (Sinnzussamenhang). Sekiranya peperangan ini dimenangi oleh Farsi, sudah tentu pemikiran agama akan mempengaruhi Eropah, seperti pengaruhnya di Timur Tengah. Tetapi berkat kemenangan fizikal di Marathon, maka proses sekularisasi di dunia Barat tidak terhenti sehinggalah sekarang.

 

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, penjelasan tentang penyebaban yang menekankan faktor tertentu sahaja sebagai yang terpenting itu disebut sebagi linear causation. Nampaknya penjelasan yang menjurus itu mulai dipertikaikan oleh sejarawan, terutama pada masa kini. Sebagai suatu masalah yang kompleks, kejadian-kejadian dalam sejarah tidaklah tercetus kerana faktor tertentu sahaja, tetapi kerana berbagai-bagai sebab (multiple causation). Misalnya, di samping adanya faktor luaran, ada pula faktor dalaman. Atau di samping faktor jangka panjang, terdapat faktor jangka pendek atau segera. Ataupun disebut juga faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya.

 

Pembebasan tentang masalah penyebaban dalam sejarah akhirnya akan membawa kita kepada suatu masalah abadi, iaitu sama ada wujud atau tidaknya hukum am (general law) dalam sejarah. Di kalangan sejarawan sekular, masalah ini bergema melalui konflik antara aliran determinisme dengan aliran indeterminisme. Atau dalam pengertian lain, berlaku konflik antara aliran absolute dengan aliran relatif dalam masalah penyebaban. Bagi aliran determinisme, ia mempercayai bahawa sejarah manusia mempunyai sebab tertentu yang sudah ditetapkan sejak awalnya lagi, serta bersifat absolute atau tidak berubah di dalam ruang dan waktu mana sekalipun, persis konsep nasib (tyche) dalam pensejarahan Greek dulu. Apa yang sudah terjadi dan akan terjadi seolah-olah tidak dapat dielakkan (inevitable) lagi. Que sera sera! Sedangkan bagi aliran indeterminisme, ia menolak adanya sebab-sebab yang absolute atau tetap untuk setiap ruang dan waktu itu, sebaliknya menekankan unsur relatif atau berubah-ubah dan berbeza.

 

Sebenarnya masalah hukum am (general law) ialah masalah falsafah. Atau dalam konteks sejarah, ia adalah masalah dalam bidang falsafah sejarah (philosophy of history). ini kerana dalam falsafah, sering dibahaskan tentang masalah kebebasan (freedom, liberty), dan masalah determinisme tersebut terrnasuk dalam persoalan tentang kebebasan ini. Misalnya, sekiranya manusia itu dikatakan bebas, bagaimanakah cara penyelesaiannya dalam menghadapi ajaran determinisme yang bersifat mengikat atau membelenggu manusia? Inilah antara persoalan falsafah yang sering dibangkitkan, yang kerana itu tidaklah dikupas di sini.

Demikianlah, melalui pembahasan tentang masalah penyebaban menurut aliran sekular ini, jelas menonjolkan siri-siri konflik yang tiada hujungnya. Ia bermula dengan konflik tentang perlu atau tidaknya kajian tentang sebab-musabab ini dalam sejarah. ini diikuti oleh konflik tentang sama ada perubahan sejarah dipengaruhi oleh faktor alam ataupun manusia. Dan khusus tentang manusia, terdapat konflik antara faktor "personal" dengan faktor "impersonal", atau antara aliran individu dengan aliran masyarakat, atau aliran idealisme dengan aliran materialisme dan disamping itu juga terdapat pertentangan antara golongan yang menekankan faktor tertentu sahaja, dengan golongan yang melihat berbagai-bagai faktor yang saling mempengaruhi (re­ciprocal causafity). Dan kalau boleh disebutkan di sini, terdapat juga konflik antara determinisme dengan indeterminisme. Pendeknya, konflik atau pertentangan pendapat dalam masalah penyebaban ini memang merupakan ciri asasi aliran sekular, yang "kebetulannya" berkembang di dunia Barat.

 

2.    Teologi

Di samping aliran sekular, sebenarnya sejak awal sejarah manusia lagi sudah terdapat aliran teologi yang "kebetulannya" pula berkembang di dunia Timur. Tetapi jika ciri utama aliran sekular ialah konflik yang berterusan tentang sebab-sebabnya yang utama atau sebenar, sebaliknya ciri asasi aliran teologi ialah kepastian tentang sebabnya yang sebenar, iaitu Tuhan (Allah). Tuhanlah yang merupakan sebab pertama (First Cause) dan utama, kemudian baru terdapat sebab-sebab sampingan yang lain. Sebenarnya sebab-sebab yang ditonjolkan oleh aliran sekular yang menimbulkan konflik itu tidaklah ditolak oleh aliran teologi. Namun semuanya itu hanya merupakan sebab-sebab sampingan (secondary causes) belaka, sedang yang menjadi Sebab Utamanya (Primary Cause) ialah Tuhan. Golongan sekular membatasi diri mereka pada sebab-sebab alamiah (nature) dan manusia, seraya berfikiran bahawa hal-hal itu sahajalah yang merupakan penyebab-penyebab yang sebenarnya dan perubahan-perubaban apapun yang terjadi di dunia ini. Tetapi bagi golongan agama, segala sesuatil di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, maka ia sendirilah yang merupakan Penyebab Utama dan Akhir bagi setiap kejadian di dunia ini. Pendeknya, penjelasan sejarah menurut aliran teologi adalah bersifat absolut, sedangkan menurut aliran sekular bersifat relatif.

 

Di samping faktor ketuhanan tersebut, tidak pula dinafikan bahawa faktor kemanusiaan (human factor) turut memainkan peranan penting dalam kejadian sejarah. Dalam teologi Islam, terkenallah mazhab-­mazhab yang ekstrim seumpama mazhab Jabariah yang bersifat fatalistik, di samping mazhab Qadariah atau Muktazilah yang menekankan kebebasan kemahuan (free will) manusia. Sedangkan di tengah-tengahnya terdapat pula mazhab Ahli Sunnah wal-Jamaab yang walaupun meyakini kekuasaan mutlak Tuhan, namun manusia juga mempunyai kebebasan dalam batas-batas tertentu. Mazhab yang sederhana inilah yang menjadi pegangan kebanyakan jemaah umat Islam.

 

Kemudiannya dalam hubungannya dengan masalah determinisme sejarah pula, aliran teologi meyakini bahawa semua peristiwa yang terjadi di alam ini telah ditetapkan (taqdir) sejak zaman azali, yang tidak dapat ditolak atau dihindari Dan yang menetapkan atau menentukan­nya itu ialah Tuhan sendiri. Dengan itu penjelasannya juga bersifat absolute, berbanding dengan aliran sekular yang bersifat relatif atau berbeza dan berubah-ubah dari semasa ke semasa.